วันที่ 9-12 พ.ค.65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา” ณ ห้องประชุมเทพกระษัตรี โรงเรียนภูเก็ตปัญญานูล ซึ่งมีนายวิรัช กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Post Views: 57