โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ประชุมกรรมการสถานศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 13.00-16.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา สมัยมัญ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสาธร อาคารเรียนสาธร
การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุม และเยี่ยมชมห้องเรียน หอนอน โรงประกอบอาหาร โรงอาหาร เป็นต้น พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Post Views: 108