โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

นางฐิติพรรณ ก้านจักร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้นำนักเรียนศึกษาดูงานเศรษกิจพอเพียง บุ่งตาหลัว ค่ายสุรนารีและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 – 15.00 น. นางฐิติพรรณ ก้านจักร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้นำนักเรียนศึกษาดูงานเศรษกิจพอเพียง บุ่งตาหลัว ค่ายสุรนารีและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ (Public Mind) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ให้นักเรียนรู้จักความเสียสละ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน
อีกทั้งยังศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้เรียนรู้โครงการต่างๆของ รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

ภาพ: วัชระ ธนูศิลป์/อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
รายงาน: อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 108