ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย สู่รั้ว นม.ป. ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน ให้การต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย
1. นางสาวสุกัญญา เพ็ชรสร วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 2. นางสาวธนพร นารินรักษ์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 3. นางสาวกมลนภัช เตชุปกรณ์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 4. นางสาวณัชชา ฉลาดเอื้อ วิชาเอกการเงินบัญชี 5. นางสาวทัศริยา เสียงไพเราะ วิชาเอกคอมพิมเตอร์ ในการนี้ผู้อำนวยการได้ให้แนวทางการปฎิบัติหน้าที่ราชการ การพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

Post Views: 68