วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี ให้แก่ นางสาวเพ็ญนภา สีโพธิ์ ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามโครงการพัฒนาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Post Views: 112