โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย และได้รับเกียรติจาก นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอัญอาณันท์ รัตนะดิสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ นางสังเวียน วัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และนางอารีย์ รักษาสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เป็นคณะกรรมการประเมินประเมิน
การประเมิน ฯวันนี้มีครูผู้ช่วยจำนวน 6 รายเข้ารับการประเมินประกอบไปด้วย
1. นางสาวขนิษฐา ไชยพิมพ์
2. นายปกรณ์ แป้งหอม
3. นายชัยอนันต์ สิงห์หันต์
4. นางสาวจุราพร ภูมิลำเนา
5. นายดำรงศักดิ์ ละอองเอก
6. นางสาวสุประวีย์ จารุวัฒน์ชโยดม
ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินที่เน้นการนำเสนอและปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน ทำให้คณะกรรมการได้เห็นการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ส่งผลไปยังตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง ขอบขอพระคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนให้การประเมิน ฯครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกคนจะนำสิ่งที่ทุกท่านชี้แนะ ไปปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อผู้เรียนและองค์กรสืบไป

ภาพ: อัศม์เดช อินเสน
รายงาน: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป

Post Views: 117