การจัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ วันนี้ขอเสนองานอาชีพหมี่โคราช และอาชีพขนมเบเกอรี่ซึ่งเป็นการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีทักษะด้านอาชีพ หลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีอาชีพเพื่อการมีงานทำ บริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้...

Post Views: 134