วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ได้ให้เกียรติพิธีมอบรางวัล และกล่าวให้กำลังใจโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยนักเรียน ครู ประจำหอนอนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนเพื่อส่วนรวม ให้โรงเรียนของเราน่าอยู่
#งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Post Views: 142