หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง เด็ก ๆ ก็ได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของคุณครู ขณะนี้นักเรียนยังปลอดภัย ภายใต้การดูแลอย่างดีจากฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับการดูแลผู้เรียน ทางโรงเรียนบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนอย่างรอบด้าน ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสู่อ้อมกอดหายห่วงได้อย่างแน่นอน ทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานท่านเป็นอย่างดี ❤️ เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 67