โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
1.นายสิทธิพร ผมงาม รอง ผอ.สพป.นม. 7
2.นายสมวาท จงหมื่นไวย ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นม.1
3.นางจรรยารักษ์ โพธิ์ทองงาม ผู้แทนหน่วยงานเทศบาล นม.
4.นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.นม.6
5.นางแวว ขาวฉนวน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นม.4

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้ส่งนักเรียนจำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนดุล แนมขุนทด (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และจะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

ภาพ:อัศม์เดช/เกศรา/อับดลรอหมาน/ชรินทร์/วัชระ
รายงาน: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 198