วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) เวลา 08.30-11.00 น.งานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมวันนี้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้สิทธิเลือกตั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อคัดเลือกนักเรียนในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และนักเรียนเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ภาพ: อัศม์เดช /อับดลรอหมานเรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 292