วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 งานลูกเสือโรงเรียน กำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้รายงานการดำเนินกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานการเรียนรู้ ฐานผจญภัยต่าง ๆ ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ในส่วนชุมนุมจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตว์นครราชสีมา กิจกรรมในช่วงค่ำประกอบไปด้วยกิจกรรมฐานสูทกรรม การกางเต้นท์ การชั้นวางสิ่งของด้วยไม้ไผ่ การประกวดผัดหมี่โคราช และการแสดงรอบกองไฟ การดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นอย่างดี ผลจากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากวิชาลูกเสือ ซึ่งเป็นการสรุปผลการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ในปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ งานลูกเสือโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน งานลูกเสือจะนำความรู้ ทักษะวิชาลูกเสือทั้งหมด ไปบูรณาการในรายวิชา ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ/วีดีโอ: อัศม์เดช/อับดลรอหมาน เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 89