วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการประกวดภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายวรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมอบรม ฯในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการถ่ายภาพในแบบต่าง ๆ การดูแลรักษากล้องถ่ายภาพให้ใช้งานได้อย่างคงทน และให้นักเรียนลงมือถ่ายภาพด้วยตนเอง พร้อมทั้งคัดเลือกภาพถ่ายเพื่อประกวดในลำดับต่อไป งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย การอบรม ฯวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นำความรู้ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ: อัศม์เดช /อับดลรอหมาน เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 123