วันนี้เวลา 09.00 น. นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ โดมอเนกประสงค์ กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยการแสดงธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา การบริหารจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ รวมถึงรับฟังการบรรยาย ชมวีดีทัศน์ ประวัติ ความเป็นมาและหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติ ขอขอบคุณงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

Post Views: 94