🎉วันนี้ (15 ก.พ.65) เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมไทรงาม โดยมีนางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวันมาฆบูชา นักเรียนรู้จักการทำบุญ เข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ และการเวียนเทียน รวมถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ละลดอบายมุข ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานวันมาฆบูชา กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมจัดนิทรรศการ การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความรับผิดชอบดี ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย เป็นต้น และกิจกรรมเวียนเทียนในช่วงเวลา 19.00 น.
ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะนักเรียน ให้โอวาทแก่นักเรียนในการเป็นพุทศสนิกชนที่ดี การเป็นนักเรียนที่ดีวิถีชาวพุทธ ส่งเสริมสนับสนุนและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ หวังว่านักเรียนจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมในอนาคตต่อไป…
กลุ่มงาน/งาน : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : วิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 83