🎉วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมไทรงาม
✳️ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการเลือกผู้นำนักเรียนเข้ามามีบทบาทช่วยครูในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย…
กลุ่มงาน/งาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป
Post Views: 95