วันที่ 22 มีนาคม 64 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงาน การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสีมา งานวันนี้ได้รับเกียรติจากนายนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี เปิดงานดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชนร่วมงานอย่างคับคลั้ง การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เป็นเวทีให้คนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเข้าร่วมการแข่งเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่ระดับชาติต่อไป ในการนี้โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบไปด้วย -การแข่งขันถ่ายภาพในสตูดิโอ- 1.นายวัชระ ธนูศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.นางสาวมัทนา แสวงผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3.นายชรินทร์ ชิดนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4.นายรัฐธรร ไชยวัต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ -การแข่งกันวาดภาพระบายสี- 1. นายสมปอง แสงตะวัน ป.6 2. นส.ตะวันฉาย นวมขุนทด ม.4 3. นส.กนกพร ยืนยงค์ ม.5 4. นส.ปณิดา คงทะเล ม.6 5. นายโยธิน ไพฑูรย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ขอรายงานผลการแข่งขันดังนี้ **การแข่งขันวาดภาพระบายสี** 1. นายโยธิน ไพฑูรย์ (ชนะเลิศเป็นตัวแทนในระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ) **การแข่งขันถ่ายภาพในสตูดิโอ** 1.นายวัชระ ธนูศิลป์ ได้อันดับ 3(บกพร่องทางการได้ยิน) 2.นางสาวมัทนา แสวงผล ได้อันดับ 4 (บกพร่องทางการได้ยิน) 3.นายชรินทร์ ชิดนอก ได้อันดับ 5 (บกพร่องทางการได้ยิน) 4.นายรัฐธรร ไชยวัต ได้อันดับ 6 (บกพร่องทางสติปัญญา) **การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ นายวีรภัทร เส็งนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้อันดับ 4 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันดังกล่าว เพื่อแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล สร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ: อัศม์เดช/อับดลรอหมาน งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 139