การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

มติของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติให้โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เปิดเรียนแบบ On site ได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Sandbox Safety Zone in School โดยทำการเปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งนักเรียนที่สามารถเข้ามาเรียนต้องได้รับวัคซีนครบตามกำหนด

การจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการความปลอดภัย Sandbox Safety Zone in School ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ครูบูรณาการการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข ได้กับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ กินอิ่ม นอนอุ่น ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

ขอขอบพระคุณคณะครู บุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 94