🎉วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม Training Program for Lead Operators “Data analytics and visualization for manufacturing” สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนสาธร
✳️เนื่องด้วยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรม Training Program for Lead Operators “Data analytics and visualization for manufacturing” สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom meeting ระหว่างวันที่ 27-11 กุมภาพันธ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Exsel
✳️ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานในอนาคตต่อไป
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : วิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 57