วันที่ 7 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ผ่านบอร์ดเกม ณ ห้องประชุมสาธร การอบรมวันนี้ได้รับเกียรติจากนายพีระศิน ไชยศร ให้เป็นเป็นวิทยากรดังกล่าว ซึ่งเป็นการอบรมที่มีความสนุก แต่แฝงไปด้วยเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการเล่นเกมส์ การอบรมวันนี้ถือเป็นการอบรมหลักสูตรสุดท้ายของโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ กลุ่มบริหารวิชาการหวังว่าคณะครู บุคลากร จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับตลอดหลักสูตรไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนต่อไปภาพ:อัศม์เดช อินเสนเรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป. www.nmpschool.ac.th