วันที่ 9 มีนาคม 64 เวลา 08.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 กิจกรรมดังกล่าว งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 ที่ผ่านมา จากการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธที่ดีอีกด้วย ขอขอบคุณงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จัดกิจกรรมดี ๆ สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน

Post Views: 104