วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 เป็นประธานการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพาณิชย์ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 2. นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 3. นายพันคำ ศรีพรม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 4. นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ การเข้าประเมินในวันนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวนการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้การชี้แนะแนวทางการดำเนินงานระบบการช่วยเหลือและดูแลนักเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุดต่อไป เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ถ่ายภาพ: อัศม์เดช อินเสน งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 118