วันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 จำนวน 6 รายประกอบไปด้วย 1. นางเกศรา อุทยานวิชา 2. นายชิโนรส สุวรรณเจริญ 3. นางสุนันทา เสือโต 4. นายอัศม์เดช อินเสน 5. นางสาวนงลักษณ์ เทียมสิงห์ 6. นางอุไรวรรณ สิงห์คร การประเมินดังกล่าว ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพ:อัศม์เดช อินเสน งานประชาสัมพันธ์

Post Views: 123