วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ซึ่งมีคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

 

  1. ผอ.วิจิตร พิมพกรรณ ประธานกรรมการ
  2. ผอ.สุรพล เสนบุญ รองประธานกรรมการ
  3. ผอ.ศุภชาติ คำวัฒน์ กรรมการ
  4. ผอ.พันคำ ศรีพรม กรรมการ
  5. ผอ.พูลศักดิ์ ตุละวิภาค กรรมการและเลขานุการ

 

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

 

  1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  5. สภาพความสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ นิทรรศการอาชีพ และด้านอื่น ๆ

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้กำลังใจ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เรียบเรียง : อัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ

ภาพ: อัศม์เดช/ประสิทธิ์/ทัศรียา

วีดีโอ: อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

 

—————————————————

 

✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

.

Post Views: 135