ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18,23-24 มิถุนายน 64 ณ ห้องประชุมสาธร การประชุม ฯ ดังกล่าว นายวรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ในการนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการภายใต้ประกาศของกระทรวงเพื่อรองรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เป็นอย่างดี งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะนำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ถ่ายภาพ: เกศรา อุทยานวิชา งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 115