วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ Sandbox Safety Zone in School รูปแบบ On Site ได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิด โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ฯ ณ วิว @ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันแรก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง การถอดบทเรียน และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวปฏิบัติ Sandbox Safety Zone in School ต่อจากนั้น ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และบุคลากรร่วมกันถอดบทเรียนตามประเด็นต่าง ๆ เช่น การบูรณาการวิชาการแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสนับสนุนทั่วไป การดูแลหอนอนหญิง หอนอนชาย และการบริหารจัดการ โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วันที่สอง ผศ.ดร.จาตุรงค์ ธนะศรีลังกูร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรบรรยายพอเศษ หัวข้อ “การทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการสร้างทีมเวิร์กอย่างไร ให้เวิร์ก” ซึ่งคณะครู บุคลากรได้แนวคิดที่ดี สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา การดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

Post Views: 70