การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา Ep:2
🎉การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ On site ได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Sandbox Safety Zone in School โดยทำการเปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นอีกกิจกรรมที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ และบูรณาการการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข ได้กับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
❤️ขอขอบพระคุณคณะครู บุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 71