วันนี้( 2 สิงหาคม 64 ) คณะครู และบุคลากร โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์(on line) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในวิชาต่าง ๆ ได้รับความสนใจนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ยังแพร่ระบาดและมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่การเรียนรู้ของนักเรียนหยุดไม่ได้ คณะครูและบุคลากร จำเป็นต้องสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ นอกเหนือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on line ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบคลิปวีดีโอ (on demand) การจัดการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาและแบบฝึกทักษะ(on hand) และยังมีช่องทางให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทบทวน เช่น ช่อง youtube facebook เป็นต้น ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ แต่จะจะไม่สร้างความกดดันให้นักเรียน ต้องการให้เด็ก ๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุข พวกเราจะก้าวไปพร้อม ๆกัน หากสถานการณ์คลี่คลาย เด็ก ๆก็จะได้กลับมาเรียนรู้กับคุณครูในโรงเรียนอย่างแน่นอน…. #กลุ่มบริหารวิชาการ นม.ป.

Post Views: 64